HOSPITAL PAKAR PERDANA
Lot PT.37 & PT.600, Seksyen 14, Jalan Bayam
15200 Kota Bahru, Kelantan Darul Naim, MALAYSIA
Tel : 09-745 8000 Fax : 09-747 2877
E-mail : perdana@perdana.kpjhealth.com.my Website: http://www.perdana.kpjhealth.com.my
 
UserID

Password